ชุมชนทรัพย์สินใหม่

Share Button

ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนทรัพย์สินใหม่ มีประชากรชายจำนวน 440 คน และประชากรหญิงจำนวน 423 คน รวมเป็น 863 คน

ชุมชนทรัพย์สินใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 163 หลัง ชุมชนทรัพย์สินใหม่ มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทรัพย์สินใหม่

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 440 คน

ประชากรหญิง: 423 คน

ประชากรรวม: 863 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 163 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button