ชุมชนทรัพย์สินเก่า

Share Button

ชุมชนทรัพย์สินเก่า ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีประชากรชายจำนวน 453 คน และประชากรหญิงจำนวน 538 คน รวมเป็น 991 คน

ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 268 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 208 หลัง ชุมชนทรัพย์สินเก่า มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทรัพย์สินเก่า

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 453 คน

ประชากรหญิง: 538 คน

ประชากรรวม: 991 คน

จำนวนครัวเรือน: 268 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 208 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button