ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

Share Button

ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 416 คน และประชากรหญิงจำนวน 348 คน รวมเป็น 764 คน

ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 416 คน

ประชากรหญิง: 348 คน

ประชากรรวม: 764 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button