ชุมชนทรัพย์มโนทัย

Share Button

ชุมชนทรัพย์มโนทัย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 4 ถนน – แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนทรัพย์มโนทัย มีประชากรชายจำนวน 1,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,117 คน รวมเป็น 2,117 คน

ชุมชนทรัพย์มโนทัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 489 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 412 หลัง ชุมชนทรัพย์มโนทัย มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทรัพย์มโนทัย

เขต: คลองเตย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.พระราม 4

ถนน: –

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,000 คน

ประชากรหญิง: 1,117 คน

ประชากรรวม: 2,117 คน

จำนวนครัวเรือน: 489 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 412 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button