ชุมชนถวัลย์ศักดิ์

Share Button

ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 492 คน

ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนถวัลย์ศักดิ์

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดิพัทธ์ 15

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 492 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button