ชุมชนถนนสุคันธาราม

Share Button

ชุมชนถนนสุคันธาราม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สุคันธาราม ถนน สุคันธาราม แขวง สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนถนนสุคันธาราม มีประชากรชายจำนวน 1,100 คน และประชากรหญิงจำนวน 800 คน รวมเป็น 1,900 คน

ชุมชนถนนสุคันธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 310 หลัง ชุมชนถนนสุคันธาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนถนนสุคันธาราม

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สุคันธาราม

ถนน: สุคันธาราม

แขวง: สวนจิตรลดา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,100 คน

ประชากรหญิง: 800 คน

ประชากรรวม: 1,900 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 310 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button