ชุมชนตึก 60 ปี

Share Button

ชุมชนตึก 60 ปี ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนน  แขวง ราษฏร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนตึก 60 ปี มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 342 คน

ชุมชนตึก 60 ปี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนตึก 60 ปี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตึก 60 ปี

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยสุขสวัสดิ์ 35

ถนน: 

แขวง: ราษฏร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 342 คน

จำนวนครัวเรือน: 167 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button