ชุมชนตากสินสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนตากสินสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 4 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตากสินสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 2,013 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,294 คน รวมเป็น 4,307 คน

ชุมชนตากสินสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 987 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 800 หลัง ชุมชนตากสินสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตากสินสัมพันธ์

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 4

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,013 คน

ประชากรหญิง: 2,294 คน

ประชากรรวม: 4,307 คน

จำนวนครัวเรือน: 987 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 800 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button