ชุมชนตลาดหลักสี่

Share Button

ชุมชนตลาดหลักสี่ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนตลาดหลักสี่ มีประชากรชายจำนวน 188 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 423 คน

ชุมชนตลาดหลักสี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนตลาดหลักสี่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดหลักสี่

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 188 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 423 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button