ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

Share Button

ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกเพชรพลอย ถนน สี่พระยา แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย มีประชากรชายจำนวน 346 คน และประชากรหญิงจำนวน 386 คน รวมเป็น 732 คน

ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 202 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกเพชรพลอย

ถนน: สี่พระยา

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 346 คน

ประชากรหญิง: 386 คน

ประชากรรวม: 732 คน

จำนวนครัวเรือน: 202 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button