ชุมชนตลาดปีนัง

Share Button

ชุมชนตลาดปีนัง ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ริมทางรถไฟสายท่าเรือ ถนน ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตลาดปีนัง มีประชากรชายจำนวน 350 คน และประชากรหญิงจำนวน 355 คน รวมเป็น 705 คน

ชุมชนตลาดปีนัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนตลาดปีนัง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดปีนัง

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ริมทางรถไฟสายท่าเรือ

ถนน: ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 350 คน

ประชากรหญิง: 355 คน

ประชากรรวม: 705 คน

จำนวนครัวเรือน: 240 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button