ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา

Share

ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สุนทรโกษา ถนน – แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 292 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 592 คน

ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา

เขต: คลองเตย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สุนทรโกษา

ถนน: –

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 292 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 592 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share