ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร

Share Button

ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร มีประชากรชายจำนวน 756 คน และประชากรหญิงจำนวน 504 คน รวมเป็น 1,260 คน

ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 504 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 252 หลัง ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดน้ำวัดไทร

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 756 คน

ประชากรหญิง: 504 คน

ประชากรรวม: 1,260 คน

จำนวนครัวเรือน: 504 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 252 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button