ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย

Share Button

ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สุนทรโกษา ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย มีประชากรชายจำนวน 3,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,000 คน รวมเป็น 6,000 คน

ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,100 หลัง ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สุนทรโกษา

ถนน: สุนทรโกษา

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,000 คน

ประชากรหญิง: 3,000 คน

ประชากรรวม: 6,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button