ชุมชนตรีเพชร 2

Share Button

ชุมชนตรีเพชร 2 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนตรีเพชร 2 มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 286 คน รวมเป็น 526 คน

ชุมชนตรีเพชร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนตรีเพชร 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรีเพชร 2

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 286 คน

ประชากรรวม: 526 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button