ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง

Share Button

ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 19-23 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง มีประชากรชายจำนวน 5,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 6,000 คน รวมเป็น 11,000 คน

ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 19-23

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 5,000 คน

ประชากรหญิง: 6,000 คน

ประชากรรวม: 11,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button