ชุมชนตรอกเทวดา

Share

ชุมชนตรอกเทวดา ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทรพิทักษ์ ถนน อินทรพิพทักษ์ แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกเทวดา มีประชากรชายจำนวน 551 คน และประชากรหญิงจำนวน 649 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนตรอกเทวดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 204 หลัง ชุมชนตรอกเทวดา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกเทวดา

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทรพิทักษ์

ถนน: อินทรพิพทักษ์

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 551 คน

ประชากรหญิง: 649 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 204 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share