ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้

Share Button

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ถนน พระสุเมรุ แขวง ชนะสงคราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 800 คน รวมเป็น 1,300 คน

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้

ถนน: พระสุเมรุ

แขวง: ชนะสงคราม

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 800 คน

ประชากรรวม: 1,300 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button