ชุมชนตรอกห้านาย

Share Button

ชุมชนตรอกห้านาย ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกห้านาย ถนน มหานคร แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตรอกห้านาย มีประชากรชายจำนวน 469 คน และประชากรหญิงจำนวน 558 คน รวมเป็น 1,027 คน

ชุมชนตรอกห้านาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 301 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 188 หลัง ชุมชนตรอกห้านาย มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกห้านาย

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกห้านาย

ถนน: มหานคร

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 469 คน

ประชากรหญิง: 558 คน

ประชากรรวม: 1,027 คน

จำนวนครัวเรือน: 301 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 188 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button