ชุมชนตรอกสะพานยาว

Share

ชุมชนตรอกสะพานยาว ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 42 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกสะพานยาว มีประชากรชายจำนวน 850 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,115 คน รวมเป็น 1,965 คน

ชุมชนตรอกสะพานยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 393 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 303 หลัง ชุมชนตรอกสะพานยาว มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกสะพานยาว

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 42

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 850 คน

ประชากรหญิง: 1,115 คน

ประชากรรวม: 1,965 คน

จำนวนครัวเรือน: 393 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 303 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share