ชุมชนตรอกสลักหิน

Share Button

ชุมชนตรอกสลักหิน ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกสลักหิน ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตรอกสลักหิน มีประชากรชายจำนวน 426 คน และประชากรหญิงจำนวน 449 คน รวมเป็น 875 คน

ชุมชนตรอกสลักหิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนตรอกสลักหิน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกสลักหิน

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกสลักหิน

ถนน: รองเมือง

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 426 คน

ประชากรหญิง: 449 คน

ประชากรรวม: 875 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button