ชุมชนตรอกบ้านพานถม

Share Button

ชุมชนตรอกบ้านพานถม ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกบ้านพานถม ถนน ประชาธิปไตย แขวง บ้านพานถม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกบ้านพานถม มีประชากรชายจำนวน 1,000 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,500 คน

ชุมชนตรอกบ้านพานถม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนตรอกบ้านพานถม มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกบ้านพานถม

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกบ้านพานถม

ถนน: ประชาธิปไตย

แขวง: บ้านพานถม

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,000 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button