ชุมชนตรอกต้นโพธิ์

Share Button

ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังสมาคมชาวสุพรรณ ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ มีประชากรชายจำนวน 418 คน และประชากรหญิงจำนวน 630 คน รวมเป็น 1,048 คน

ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกต้นโพธิ์

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังสมาคมชาวสุพรรณ

ถนน: พิชัย

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 418 คน

ประชากรหญิง: 630 คน

ประชากรรวม: 1,048 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button