ชุมชนตรอกตาแทน

Share Button

ชุมชนตรอกตาแทน ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โพธิ์สามต้น ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกตาแทน มีประชากรชายจำนวน 404 คน และประชากรหญิงจำนวน 449 คน รวมเป็น 853 คน

ชุมชนตรอกตาแทน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนตรอกตาแทน มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกตาแทน

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โพธิ์สามต้น

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 404 คน

ประชากรหญิง: 449 คน

ประชากรรวม: 853 คน

จำนวนครัวเรือน: 207 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button