ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์

Share Button

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตระกูลดิษฐ์ ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ มีประชากรชายจำนวน 85 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 201 คน

ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกตระกูลดิษฐ์

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตระกูลดิษฐ์

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 85 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 201 คน

จำนวนครัวเรือน: 196 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button