ชุมชนตรอกงูเห่า

Share Button

ชุมชนตรอกงูเห่า ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญรัถ 4 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกงูเห่า มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 198 คน รวมเป็น 356 คน

ชุมชนตรอกงูเห่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนตรอกงูเห่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกงูเห่า

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญรัถ 4

ถนน: เจริญรัถ

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 198 คน

ประชากรรวม: 356 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button