ชุมชนตรอกข้าวเม่า

Share Button

ชุมชนตรอกข้าวเม่า ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อิสรภาพ 47-49 ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกข้าวเม่า มีประชากรชายจำนวน 750 คน และประชากรหญิงจำนวน 850 คน รวมเป็น 1,600 คน

ชุมชนตรอกข้าวเม่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนตรอกข้าวเม่า มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกข้าวเม่า

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อิสรภาพ 47-49

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 750 คน

ประชากรหญิง: 850 คน

ประชากรรวม: 1,600 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button