ชุมชนตรอกขุนนาวา

Share Button

ชุมชนตรอกขุนนาวา ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกขุนนาวา ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตรอกขุนนาวา มีประชากรชายจำนวน 513 คน และประชากรหญิงจำนวน 532 คน รวมเป็น 1,045 คน

ชุมชนตรอกขุนนาวา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 183 หลัง ชุมชนตรอกขุนนาวา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกขุนนาวา

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกขุนนาวา

ถนน: พระราม 4

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 513 คน

ประชากรหญิง: 532 คน

ประชากรรวม: 1,045 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button