ชุมชนตรอกกระจก

Share Button

ชุมชนตรอกกระจก ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ อิสรภาพ 21 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกกระจก มีประชากรชายจำนวน 124 คน และประชากรหญิงจำนวน 140 คน รวมเป็น 264 คน

ชุมชนตรอกกระจก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 66 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนตรอกกระจก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกกระจก

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: อิสรภาพ 21

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 124 คน

ประชากรหญิง: 140 คน

ประชากรรวม: 264 คน

จำนวนครัวเรือน: 66 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button