ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์

Share Button

ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข ถนน สุขุมวิท 103 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ มีประชากรชายจำนวน 310 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 720 คน

ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 171 หลัง ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดมสุข

ถนน: สุขุมวิท 103

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 310 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 720 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 171 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button