ชุมชนดุริยางค์ทหารบก

Share Button

ชุมชนดุริยางค์ทหารบก ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนดุริยางค์ทหารบก มีประชากรชายจำนวน 344 คน และประชากรหญิงจำนวน 290 คน รวมเป็น 634 คน

ชุมชนดุริยางค์ทหารบก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 230 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 361 หลัง ชุมชนดุริยางค์ทหารบก มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดุริยางค์ทหารบก

เขต: พญาไท

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 344 คน

ประชากรหญิง: 290 คน

ประชากรรวม: 634 คน

จำนวนครัวเรือน: 230 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 361 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button