ชุมชนดำรงสันติธรรม

Share Button

ชุมชนดำรงสันติธรรม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนดำรงสันติธรรม มีประชากรชายจำนวน 278 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 538 คน

ชุมชนดำรงสันติธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนดำรงสันติธรรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดำรงสันติธรรม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 278 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 538 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button