ชุมชนดำรงรักษ์

Share

ชุมชนดำรงรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ดำรงรักษ์ ถนน ดำรงรักษ์ แขวง คลองมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนดำรงรักษ์ มีประชากรชายจำนวน 488 คน และประชากรหญิงจำนวน 488 คน รวมเป็น 976 คน

ชุมชนดำรงรักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนดำรงรักษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดำรงรักษ์

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ดำรงรักษ์

ถนน: ดำรงรักษ์

แขวง: คลองมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 488 คน

ประชากรหญิง: 488 คน

ประชากรรวม: 976 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share