ชุมชนดาวทอง

Share Button

ชุมชนดาวทอง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนดาวทอง มีประชากรชายจำนวน 448 คน และประชากรหญิงจำนวน 672 คน รวมเป็น 1,120 คน

ชุมชนดาวทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 228 หลัง ชุมชนดาวทอง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดาวทอง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ประชาพัฒนา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 448 คน

ประชากรหญิง: 672 คน

ประชากรรวม: 1,120 คน

จำนวนครัวเรือน: 260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 228 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button