ชุมชนดารุ้ลอามีน

Share Button

ชุมชนดารุ้ลอามีน ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เอื้ออารีย์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนดารุ้ลอามีน มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 326 คน รวมเป็น 656 คน

ชุมชนดารุ้ลอามีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนดารุ้ลอามีน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดารุ้ลอามีน

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เอื้ออารีย์

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 326 คน

ประชากรรวม: 656 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button