ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์

Share Button

ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน ไมตรีจิต แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 306 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 616 คน

ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: ไมตรีจิต

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 306 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 616 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button