ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์

Share Button

ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวง ขุมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์ มีประชากรชายจำนวน 196 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 381 คน

ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง

แขวง: ขุมทอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 196 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 381 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button