ชุมชนดาราฉาย

Share Button

ชุมชนดาราฉาย ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนดาราฉาย มีประชากรชายจำนวน 438 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 848 คน

ชุมชนดาราฉาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 64 หลัง ชุมชนดาราฉาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดาราฉาย

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 46

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 438 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 848 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 64 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button