ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ

Share

ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เจริญกรุง 57 ซ.ดอนกุศล 3 ถนน เจริญกรุง แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 248 คน และประชากรหญิงจำนวน 312 คน รวมเป็น 560 คน

ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 154 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: เจริญกรุง 57 ซ.ดอนกุศล 3

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 248 คน

ประชากรหญิง: 312 คน

ประชากรรวม: 560 คน

จำนวนครัวเรือน: 154 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share