ชุมชนดอนกุศลพัฒนา

Share Button

ชุมชนดอนกุศลพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เจริญกรุง 57 ซ.ดอนกุศล ถนน เจริญกรุง แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนดอนกุศลพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 1,034 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,065 คน รวมเป็น 2,099 คน

ชุมชนดอนกุศลพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนดอนกุศลพัฒนา มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดอนกุศลพัฒนา

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: เจริญกรุง 57 ซ.ดอนกุศล

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,034 คน

ประชากรหญิง: 1,065 คน

ประชากรรวม: 2,099 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button