ชุมชนดวงเดือน

Share Button

ชุมชนดวงเดือน ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนดวงเดือน มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 109 คน รวมเป็น 241 คน

ชุมชนดวงเดือน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 44 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนดวงเดือน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดวงเดือน

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เพชรเกษม 110

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 109 คน

ประชากรรวม: 241 คน

จำนวนครัวเรือน: 44 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button