ชุมชนดวงดี

Share Button

ชุมชนดวงดี ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนดวงดี มีประชากรชายจำนวน 288 คน และประชากรหญิงจำนวน 304 คน รวมเป็น 592 คน

ชุมชนดวงดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนดวงดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดวงดี

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 288 คน

ประชากรหญิง: 304 คน

ประชากรรวม: 592 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button