ชุมชนซาอาด๊ะห์

Share Button

ชุมชนซาอาด๊ะห์ ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.ซี 4 ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซาอาด๊ะห์ มีประชากรชายจำนวน 102 คน และประชากรหญิงจำนวน 105 คน รวมเป็น 207 คน

ชุมชนซาอาด๊ะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนซาอาด๊ะห์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซาอาด๊ะห์

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.ซี 4

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 102 คน

ประชากรหญิง: 105 คน

ประชากรรวม: 207 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button