ชุมชนซอย 99

Share

ชุมชนซอย 99 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซอย 99 ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอย 99 มีประชากรชายจำนวน 114 คน และประชากรหญิงจำนวน 126 คน รวมเป็น 240 คน

ชุมชนซอย 99 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนซอย 99 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอย 99

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซอย 99

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 114 คน

ประชากรหญิง: 126 คน

ประชากรรวม: 240 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share