ชุมชนซอยไวตี

Share

ชุมชนซอยไวตี ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. ไวตี ถนน สีลม แขวง สีลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยไวตี มีประชากรชายจำนวน 168 คน และประชากรหญิงจำนวน 177 คน รวมเป็น 345 คน

ชุมชนซอยไวตี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 39 หลัง ชุมชนซอยไวตี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยไวตี

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. ไวตี

ถนน: สีลม

แขวง: สีลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 168 คน

ประชากรหญิง: 177 คน

ประชากรรวม: 345 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 39 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share