ชุมชนซอยไทยวานิช

Share Button

ชุมชนซอยไทยวานิช ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 7 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยไทยวานิช มีประชากรชายจำนวน 97 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 248 คน

ชุมชนซอยไทยวานิช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนซอยไทยวานิช มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยไทยวานิช

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 7

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 97 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 248 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button