ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

Share Button

ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง มีประชากรชายจำนวน 334 คน และประชากรหญิงจำนวน 373 คน รวมเป็น 707 คน

ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: นาคนิวาส

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 334 คน

ประชากรหญิง: 373 คน

ประชากรรวม: 707 คน

จำนวนครัวเรือน: 188 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button