ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง

Share Button

ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ริมคลองมหาศร ซ.เพชรเกษม 81 (มาเจริญ) ถนน เพชรเกษม 81 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 120 คน รวมเป็น 230 คน

ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 30 หลัง ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโรงงานยากันยุง

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ริมคลองมหาศร ซ.เพชรเกษม 81 (มาเจริญ)

ถนน: เพชรเกษม 81

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 120 คน

ประชากรรวม: 230 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 30 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button