ชุมชนซอยโปโล

Share

ชุมชนซอยโปโล ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โปโล ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยโปโล มีประชากรชายจำนวน 997 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,178 คน รวมเป็น 2,175 คน

ชุมชนซอยโปโล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 395 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนซอยโปโล มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโปโล

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โปโล

ถนน: วิทยุ

แขวง: ลุมพินี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 997 คน

ประชากรหญิง: 1,178 คน

ประชากรรวม: 2,175 คน

จำนวนครัวเรือน: 395 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share