ชุมชนซอยโปษยานนท์

Share Button

ชุมชนซอยโปษยานนท์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โปษยานนท์ ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยโปษยานนท์ มีประชากรชายจำนวน 296 คน และประชากรหญิงจำนวน 257 คน รวมเป็น 553 คน

ชุมชนซอยโปษยานนท์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนซอยโปษยานนท์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโปษยานนท์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โปษยานนท์

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 296 คน

ประชากรหญิง: 257 คน

ประชากรรวม: 553 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button